Qui định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Qui định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh