Thí nghiệm thiết bị biến đổi CT,VT

Uongbi_5– Kiểm tra lắp đặt (Visual installation check)
– Kiểm tra tỷ số biến, cực tính (Ratio & Polarity)
– Kiểm tra điện trở DC, đặc tính bão hòa (Burden/Saturation)
– Kiểm tra hằng số cách điện (Insulation Power Factor)
– Kiểm tra cách điện cuộn cao áp và hạ áp (Insulation check)

IMG_0396 CT_2