Dịch vụ chuyên gia

Đội ngũ kỹ sư của ETRC có trình độ và kinh nghiệm cao có thể cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu, bản khảo sát đánh giá chất lượng điện năng, tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống, thiết kế hệ thống, xây dựng phương thức vận hành cũng như việc mở rộng nâng cấp, tính toán bảo vệ, tính toán ngắn mạch cho hệ thống, các chế độ tải khi vận hành bên cạnh việc liên kết hệ thống trong việc điều khiển dựa trên công nghệ, điều khiển quá trình (PLC) các hệ thống điều khiển máy tính (SCADA, EMS…) như sau:Untitled-5 copy
§          Quản lý dự án
§          Giám sát và Đánh giá dự án
§          Điều tra chất lượng hệ thống
§          Phân tích hài hệ thống
§          Thiết kế nguồn dự phòng,thiết kế hệ thống nguồn phát
§          Thiết kế hệ thống cung cấp điện
§          Kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư chuyển giao công nghệ
§          Tính toán ngắn mạch, chỉnh định và cài đặt rơ le bảo vệ
§          Khảo sát, lấy số liệu, tính toán thiết kế và xử lý hệ thống nối đất
§          Đào tạo, hướng dẫn vận hành
§          Nghiên cứu hệ thống, trào lưu công suất, chất lượng điện áp
§          Thiết kế sơ đồ kết nối lưới, điểm đấu nối, hệ thống đo đếm
§          Điều tra, phân tích, xử lý sự cố
§          SCADA, lập trình điều khiển logic, liên kết hệ thống

dvchuengia