Kiểm tra rung

kiem tra rung 3 kiem tra rung 2 kiem tra rung

Kỹ sư ETRC có đầy đủ thiết bị kiểm tra và gaìu kinh nghiệm kiểm tra rung cho hệ thống máy phát thủy, nhiệt, khí điện trong công tác lắp đặt mới và thí nghiệm định kỳ