Quy hoạch điện 7

Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 [2.5 MB]