Phân tích thành phần sóng hài

Sóng hài luôn có trong hệ thống điện do các nguyên nhân phát sinh từ các phụ tải như máy tính, đèn huỳnh quang, bộ biến đổi tần số và các bộ UPS. Mặc dù tất cả các thiết bị đều sinh ra sóng hài nhưng không có nghĩa là hệ thống sẽ không thể hoạt động đươc, tuy nhiên vẫn phải chấp nhận vận hành với các sóng hài không mong muốn này.

4
Với các thiết bị kiểm tra tức thời, ETRC có thể chỉ ra và đánh giá độ lớn của các hài nhiễu để xác định mức độ cho phép của nó với hệ thống điện hoặc các ảnh hưởng của nó với hệ thống điện.