Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng các nhà máy và các dây chuyền công nghệ, đề xuất và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành
Thí nghiệm xác định các thông số ảnh hưởng môi trường lao động và môi trường sinh thái như độ rung, độ ồn, nhiệt độ môi trường, ánh sáng, nồng độ ô nhiễm các loại chất thải rắn, lỏng, khí. Đề xuất và thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tính toán thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió, sấy sưởi, làm lạnh cho các nhà máy và dây chuyền công nghiệp.